{"TITLE":"Gizlilik ve \u00d6deme G\u00fcvenli\u011fi","CONTENT":"
  \n
 1. G\u0130ZL\u0130L\u0130K<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  \u0130nternet sitesi (www.petchef.com.tr) üzerinden verilen tüm servisler, Ahmet Yesevi Mah. \u0130mam\u0131 Azam Cad. No: 111a Pendik \/ \u0130stanbul” adresinde bulunan Petchef Evcil Hayvan Ürünleri \u0130thalat \u0130hracat Ticaret Limited \u015eirketi (“Firma” veya “Pet Chef”) ‘ne aittir ve Firma taraf\u0131ndan i\u015fletilir.<\/p>\n

  Firma, çe\u015fitli amaçlarla ki\u015fisel veri toplayabilir. A\u015fa\u011f\u0131da, toplanan ki\u015fisel verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde topland\u0131\u011f\u0131, bu verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde korundu\u011fu belirtilmi\u015ftir.<\/p>\n

  \u0130nternet sitesi üzerindeki çe\u015fitli form ve anketlerin doldurulmas\u0131 suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak\u0131m ki\u015fisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Firma taraf\u0131ndan i\u015fin do\u011fas\u0131 gere\u011fi toplanmaktad\u0131r.<\/p>\n

  Firma baz\u0131 dönemlerde mü\u015fterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras\u0131nda üye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de\u011fi\u015ftirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.<\/p>\n

  Ma\u011faza üzerinden veya e-posta ile gerçekle\u015ftirilen onay sürecinde, üyeler taraf\u0131ndan Firma’ya elektronik ortamdan iletilen ki\u015fisel bilgiler, Üyeler ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \"Üyelik Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda üçüncü ki\u015filere aç\u0131klanmayacakt\u0131r.<\/p>\n

  Sistemle ilgili sorunlar\u0131n tan\u0131mlanmas\u0131 ve verilen hizmet ile ilgili ç\u0131kabilecek sorunlar\u0131n veya uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n h\u0131zla çözülmesi için, Firma, Üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad\u0131r. IP adresleri, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 genel bir \u015fekilde tan\u0131mlamak ve kapsaml\u0131 demografik bilgi toplamak amac\u0131yla da kullan\u0131labilir.<\/p>\n

  Firma, Üyelik Sözle\u015fmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan do\u011frudan pazarlama yapmak amac\u0131yla kullanabilir. Ki\u015fisel bilgiler, gerekti\u011finde kullan\u0131c\u0131yla temas kurmak için de kullan\u0131labilir. Firma taraf\u0131ndan talep edilen bilgiler veya kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler veya Ma\u011faza üzerinden yap\u0131lan i\u015flemlerle ilgili bilgiler; Firma ve i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan, \"Üyelik Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, Üyelerin kimli\u011fi if\u015fa edilmeden çe\u015fitli istatistiksel de\u011ferlendirmeler, veri taban\u0131 olu\u015fturma ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda kullan\u0131labilir.<\/p>\n

  Firma, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay\u0131, bunu bir s\u0131r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam\u0131n\u0131n veya herhangi bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kamu alan\u0131na girmesini veya yetkisiz kullan\u0131m\u0131n\u0131 veya üçüncü bir ki\u015fiye if\u015fas\u0131n\u0131 önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay\u0131 ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.<\/p>\n

   <\/p>\n

   \n
  1. KRED\u0130 KARTI GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Firma, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerinden al\u0131\u015fveri\u015f yapan kredi kart\u0131 sahiplerinin güvenli\u011fini ilk planda tutmaktad\u0131r. Kredi kart\u0131 bilgileriniz hiçbir \u015fekilde sistemimizde saklanmamaktad\u0131r.<\/p>\n

   \u0130\u015flemler sürecine girdi\u011finizde güvenli bir sitede oldu\u011funuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki \u015fey vard\u0131r. Bunlardan biri taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n en alt sat\u0131r\u0131nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas\u0131nda oldu\u011funuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz \u015fifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat\u0131\u015f i\u015flemleri sürecine ba\u011fl\u0131 olarak ve verdi\u011finiz talimat istikametinde kullan\u0131l\u0131r. Al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan kredi kart\u0131 ile ilgili bilgiler al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile \u015fifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Kart\u0131n kullan\u0131labilirli\u011fi onayland\u0131\u011f\u0131 takdirde al\u0131\u015fveri\u015fe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf\u0131m\u0131zdan görüntülenemedi\u011finden ve kaydedilmedi\u011finden, üçüncü \u015fah\u0131slar\u0131n herhangi bir ko\u015fulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi\u015f olur.<\/p>\n

   Online olarak kredi kart\u0131 ile verilen sipari\u015flerin ödeme\/fatura\/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli\u011fi Firma taraf\u0131ndan Kredi Kartlar\u0131 Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 denetlenmektedir. Bu yüzden, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ilk defa sipari\u015f veren mü\u015fterilerin sipari\u015flerinin tedarik ve teslimat a\u015famas\u0131na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres\/telefon bilgilerinin do\u011frulu\u011funun onaylanmas\u0131 gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart\u0131 sahibi mü\u015fteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.<\/p>\n

   Üye olurken verdi\u011finiz tüm bilgilere sadece veri sahibi taraf\u0131ndan ula\u015f\u0131labilmekte ve bu bilgiler yaln\u0131zca veri sahibi taraf\u0131ndan de\u011fi\u015ftirilebilmektedir. Üye giri\u015f bilgileri güvenli korundu\u011fu takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n veri sahibiyle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir. Bu amaçla, üyelik i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda 2048 bit SSL Güvenlik Alan\u0131 içinde hareket edilir. Bu sistem k\u0131r\u0131lmas\u0131 mümkün olmayan bir uluslararas\u0131 bir \u015fifreleme standard\u0131d\u0131r.<\/p>\n

   Bilgi hatt\u0131 veya mü\u015fteri hizmetleri servisi bulunan ve aç\u0131k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi\u011fi \u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl\u0131n\u0131za tak\u0131lan bütün konular hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi alabilir, online al\u0131\u015fveri\u015f hizmeti sa\u011flayan firman\u0131n güvenirli\u011fi konusunda daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bilgi edinebilirsiniz.<\/p>\n

   Firma’ya ait tüm online al\u0131\u015fveri\u015f sitelerinde Firma’ya dair tüm bilgiler ve Firma adresi belirtilmi\u015ftir.

   3. MA\u0130L ORDER KRED\u0130 KART B\u0130LG\u0130LER\u0130 GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/p>\n

   Kredi kart\u0131 mail-order yöntemi ile bize gönderilen kimlik ve kredi kart bilgileri, Firma taraf\u0131ndan gizlilik prensibine göre saklanacakt\u0131r. Bu bilgiler olas\u0131 banka ile olu\u015fabilecek kredi kart\u0131ndan para çekim itirazlar\u0131na kar\u015f\u0131 60 gün süre ile bekletilip daha sonras\u0131nda imha edilmektedir. Sipari\u015f etti\u011finiz ürünlerin bedeli kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bize gönderilen taraf\u0131n\u0131zdan onayl\u0131 mail-order formu bedeli d\u0131\u015f\u0131nda herhangi bir bedelin kart\u0131n\u0131zdan çekilmesi halinde bankaya itiraz edilebilir ve bu tutar\u0131n ödenmesi engellenebilir.

   4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S\u0130TELER\u0130 VE UYGULAMALAR<\/strong><\/p>\n

   Firma, web sitesi dâhilinde ba\u015fka sitelere link verebilir. Firma, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen sitelerin gizlilik uygulamalar\u0131 ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r. Firma’ya ait sitede yay\u0131nlanan reklamlar, reklamc\u0131l\u0131k yapan i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kullan\u0131c\u0131lara da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. \u0130\u015fbu sözle\u015fmedeki Gizlilik Politikas\u0131, sadece Firman\u0131n kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

   5. \u0130ST\u0130SNA\u0130 HALLER<\/strong><\/p>\n

   A\u015fa\u011f\u0131da belirtilen s\u0131n\u0131rl\u0131 hallerde Firma, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümleri d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131c\u0131lara ait bilgileri üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilir. Bu durumlar s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da olmak üzere;<\/p>\n

    \n
   1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf\u0131ndan ç\u0131kar\u0131lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar\u0131n\u0131n getirdi\u011fi zorunluluklara uymak;<\/li>\n
   2. Firman\u0131n kullan\u0131c\u0131larla akdetti\u011fi \"Üyelik Sözle\u015fmesi\"'nin ve di\u011fer sözle\u015fmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar\u0131 uygulamaya koymak amac\u0131yla;<\/li>\n
   3. Yetkili idari ve adli otorite taraf\u0131ndan usulüne göre yürütülen bir ara\u015ft\u0131rma veya soru\u015fturman\u0131n yürütümü amac\u0131yla kullan\u0131c\u0131larla ilgili bilgi talep edilmesi;<\/li>\n
   4. Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n haklar\u0131 veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu\u011fu hallerdir.

    6. E-POSTA GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Firman\u0131n Mü\u015fteri Hizmetlerine, herhangi bir sipari\u015finizle ilgili olarak gönderece\u011finiz e-postalarda, asla kredi kart\u0131 numaran\u0131z\u0131 veya \u015fifrelerinizi yazmay\u0131n\u0131z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan görülebilir. Firmam\u0131z e-postalar\u0131n\u0131zdan aktar\u0131lan bilgilerin güvenli\u011fini hiçbir ko\u015fulda garanti edemez.

    7. ÇEREZLER<\/strong><\/p>\n

    Firma, ma\u011fazay\u0131 ziyaret eden kullan\u0131c\u0131lar ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131n web sitesini kullan\u0131m\u0131 hakk\u0131ndaki bilgileri teknik bir ileti\u015fim dosyas\u0131 (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti\u015fim dosyalar\u0131, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan\u0131c\u0131n\u0131n taray\u0131c\u0131s\u0131na (browser) gönderdi\u011fi küçük metin dosyalar\u0131d\u0131r. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131 site hakk\u0131nda durum ve tercihleri saklayarak \u0130nternet'in kullan\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r.<\/p>\n

    Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, siteyi kaç ki\u015finin ziyaret etti\u011fini, bir ki\u015finin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti\u011fini ve ne kadar sitede kald\u0131klar\u0131 hakk\u0131nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan\u0131c\u0131lar için özel tasarlanm\u0131\u015f kullan\u0131c\u0131 sayfalar\u0131ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, ana bellekte veya e-postan\u0131zdan veri veya ba\u015fkaca herhangi bir ki\u015fisel bilgi almak için tasarlanmam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n

    Taray\u0131c\u0131lar\u0131n pek ço\u011fu ba\u015fta teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131 kabul eder biçimde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r ancak kullan\u0131c\u0131lar dilerse teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gelmemesi veya teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gönderildi\u011finde uyar\u0131 verilmesini sa\u011flayacak biçimde ayarlar\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirler.<\/p>\n

    Çerezler, kontrol edilebilir, silinebilir ve \u0130nternet gezginlerinde çerez kaydedilmesi\/yerle\u015ftirilmesi engellenebilir. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayar\u0131n\u0131za indirilmesini engellemeniz durumunda internet sitesinin baz\u0131 özellikleri kullan\u0131lamayacakt\u0131r.<\/p>\n

    A\u015fa\u011f\u0131da farkl\u0131 internet taray\u0131c\u0131lar\u0131 üzerinden çerezlerin kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 engellemek için hangi ad\u0131mlar\u0131n izlenmesi gerekti\u011fine ili\u015fkin bilgiler yer almaktad\u0131r:<\/p>\n

     Internet Explorer<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Masaüstünü aç\u0131n ve görev çubu\u011funda Internet Explorer simgesine dokunun veya t\u0131klay\u0131n.<\/li>\n
    2. Araçlar dü\u011fmesine ve \u0130nternet seçenekleri‘ne dokunun veya t\u0131klay\u0131n.<\/li>\n
    3. Gizlilik sekmesine dokunun veya t\u0131klay\u0131n, ard\u0131ndan tüm tan\u0131mlama bilgilerini engellemek için Ayarlar\u0131n alt\u0131nda bulunan kayd\u0131r\u0131c\u0131y\u0131 yukar\u0131ya hareket ettirin ve Tamam dü\u011fmesine dokunun veya t\u0131klay\u0131n.<\/li>\n<\/ol>\n

     Google Chrome<\/strong><\/p>\n

     Taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n adres bölümünde yer alan, \"kilit i\u015fareti\"ni t\u0131klayarak, \"Çerezler\" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz7. Sitenin sa\u011f\u0131ndaki Kald\u0131r simgesini t\u0131klay\u0131n.<\/p>\n

     Mozilla Firefox<\/strong><\/p>\n

     Taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n sa\u011f üst kö\u015fesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini t\u0131klay\u0131n\u0131z. “Seçenekler” görselini t\u0131klayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.<\/p>\n

     Safari<\/strong><\/p>\n

     Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.<\/p>\n

     Firma, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümlerini diledi\u011fi zaman sitede yay\u0131nlamak veya kullan\u0131c\u0131lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay\u0131nlamak suretiyle de\u011fi\u015ftirebilir. Gizlilik Politikas\u0131 hükümleri de\u011fi\u015fti\u011fi takdirde, yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlük kazan\u0131r.<\/p>\n

     Gizlilik politikam\u0131z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@petchef.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firma’ya ait a\u015fa\u011f\u0131daki ileti\u015fim bilgilerinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n

     Firma Unvan\u0131 : PETCHEF EVC\u0130L HAYVAN ÜRÜNLER\u0130 \u0130TH. \u0130HR. T\u0130C. LTD. \u015eT\u0130.<\/p>\n

     Adres : Ahmet Yesevi Mah. \u0130mam\u0131 Azam Cad. No: 111a Pendik \/ \u0130stanbul”<\/p>\n

     Eposta : info@petchef.com.tr<\/p>\n

     Tel : 0850 220 22 64<\/p>\n

      <\/p>","PARENT_ID":"0"}