Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
Sepetim
 

Kvkk Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ
Veri Sorumlusu Petchef Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Pet Chef”) tarafından Şirket’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde müşterilerin, potansiyel müşterilerin, üyelerin, internet sitesi ziyaretçilerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Toplanan kişisel veriler, Pet Chef tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, bu ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, finans ve muhasebe işlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Pet Chef’in ve Pet Chef ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Pet Chef’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İlgili kişisel veriler Pet Chef internet sitesi ziyaretleri, üyelik ve alışverişleri; www.petchef.com.tr üzerinden yapılan alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlar, iş yeri ziyaretleri, iş başvurusu amacıyla internet sitesi üzerinden veya mail, telefon vs başka yollarla gönderilen özgeçmişler, ticari iş birliği için çeşitli yollarla gönderilen kartvizit, teklif vs fiziki ya da dijital evraklar gibi kaynaklar üzerinden doğrudan müşterilerden toplanmaktadır. Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. Müşterilerin Pet Chef’ten mal veya hizmet satın alması veya bir başka surette Pet Chef ile ticari veya hukuki ilişkiye girmesi durumunda; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası) başta olmak üzere; iletişim verileri (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Şirket faaliyet alanı kapsamında mağazalardan satın alınan ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalanılan kampanyaların ve indirimlerin bilgisi, yine mağazalarda güvenlik amacı ile bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile alınan görsel ve işitsel veriler, mağaza ziyaretleri kayıtları Pet Chef tarafından, KVKK’nın 5. maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.


3. VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ VE VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
Veri Sahiplerine ilişkin kişisel veriler, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirket’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İlgili kişisel veriler, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanma sürdüğü müddetçe işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket’in hizmetlerinden yararlanmak amacıyla çağrı merkezleri veya internet sayfasını kullanıldığında veya internet sitesi ziyaret edildiğinde, Şirket’in düzenlediği organizasyonlara katılımda bulunulduğunda ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Pet Chef, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Pet Chef’in o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyete bağlı olarak Pet Chef uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta daha sonra verinin niteliği uyarınca Pet Chef’in ilgili politikası uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Pet Chef’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Pet Chef’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler KVKK 12. maddesine uygun olarak alınmaktadır.

Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi için gerekli görülen teknik ve idari tedbirler, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getirilmekte ve bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ile sair tehditlere karşı önlem alınarak gerekli denetimler gerçekleştirilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel veriler, Pet Chef tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirket’in iş birimleri tarafından yapılması, Pet Chef tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi, Pet Chef ve Pet Chef’in iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Pet Chef’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla başta Şirketin e-ticaret altyapısını sağlayan Ticimax olmak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kargo firmalarına, Pet Chef yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, işbirliğinde bulunulan yurt içi/yurtdışı kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

İlgili kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında KVKK’nın 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun şekilde bu metnin (1) ve (5) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahipleri KVKK’nın 11.maddesine istinaden;

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii) (v) ve (vi) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahipleri, yukarıda sayılmış haklar ve verilerinin korunmasına ilişkin diğer hususlara dair iyileştirme taleplerinin bulunması halinde Şirket’e www.petchef.com.tr linki üzerinden yazılı olarak ücretsiz başvuruda bulunabilecektir. Bu talepleri Şirket 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

İlgili hususlarda Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan başvurular, Kurumun ücret tarifesine tabidir.


8. VERİ SAHİBİNİN VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İZİNLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI

Kişisel verilerin işlenmesi hususunda verilen izinler ile ilgili olarak, 0850 220 22 64 numaralı Müşteri Hizmetleri’ni arayarak kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: info@petchef.com.tr

Telefon: 0850 220 22 64
Uyarı